สีกับฮวงจุ้ย

สีกับฮวงจุ้ย

          สีนั้นเป็นพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้ โดยสีแต่ละสีนั้นสามารถส่งผลให้คนนั้นรับรู้และเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันได้จึงส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคนเราอยู่ห้องสีขาวหรือสีอ่อนก็ไม่รู้สึกร้อนแต่เมื่อคนอยู่ในห้องสีแดงก็จะรู้สึกร้อนขึ้นมาได้ทั้งที่ห้องนั้นไม่ได้มีเครื่องทำความร้อนชนิดใดที่เปลี่ยนอุณหภูมิของห้องให้ร้อนขึ้นมาแต่ความรู้สึกของคนหรือสิ่งมีชีวิตนั้นรับรู้ถึงพลังงานของสีนั้นได้ แท้จริงพลังงานสีนั้นส่งผลต่อการหลังฮอร์โมนและเกิดปฎิกิริยาทางเคมีในร่างกายที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อชีวิตคน ดังนั้นพลังงานจากสีนั้นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญในศาสตร์ฮวงจุ้ย 

          สีนั้นเกิดจากธรรมชาติของแสง ซึ่งหากเรียนวิทยาศาสตร์สมัยเด็กๆนั้นจะมีการทดลองเรื่องการใช้แสงผ่านแท่งแก้วปริซึม โดยเมื่อแสงผ่านแก้วปริซึมนั้นจะเกิดการหักเหของแสง เนื่องจากว่าแก้วปริซึมมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ และการหักเหของแสงที่ผ่านปริซึมนั้นก็ทำให้เห็นแถบสีเสปคตรัมคือ สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง หรือที่เป็นสีของรุ้งนั้นเอง และแสงสีที่ทับกันก็จะกลายเป็นสีผสมต่างๆเช่น แสงสีแดงทับสีเขียวก็จะเกิดเป็นสีเหลือง ซึ่งหลักการนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้ทำเครื่องโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ต่างๆนั้นเอง โดยนักวิทยาศาสตร์อย่าง เซอร์ ไอแซค นิวตันได้สรุปว่าพลังงานแสงนั้นเป็นพลังงานชนิดเดียวที่ก่อให้เกิดสีได้ 

 


ภาพการแสงผ่านแท่งแก้วปริซึมทำให้เกิดการหักเหของแสงจึงเกิดเป็นสีต่างๆ 


          ส่วนสีของวัตถุแต่ละชิ้นนั้นเกิดจากที่แสงนั้นสัมผัสกับวัตถุ โดยวัตถุนั้นจะดูดกลืนแสงบางความถี่และสะท้อนแสงบางความถี่ออกมา โดยแต่ละความถี่ของแสงจะแสดงสีสันออกมาต่างกัน เช่น การที่เราเห็นสีเหลืองจากวัตถุนั้นเป็นเพราะว่าวัตถุนั้นดูดกลืนแสงสีความถี่อื่นๆไว้แต่สะท้อนแสงความถี่ที่เป็นสีเหลืองออกให้เราเห็นนั้นเอง ขณะที่วัตถุสีดำคือวัตถุที่ดูดกลืนแสงหรือไม่สะท้อนแสงทุกความถี่ ตรงกันข้ามกับสีขาวที่ไม่ดูดกลืนหรือสะท้อนแสงทุกความถี่ออกมา เมื่อแสงแต่ละความถี่กระทบกับดวงตาก็จะทำให้เห็นสีที่แตกต่างกันและส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันนั้นเอง 

          แม้ว่าสีแต่ละสีนั้นจะแสดงผลของความยาวคลื่นและความถี่ของแสงที่แตกต่างกัน แต่สำหรับในวิชาภูมิปัญญาจีนแล้วสีแต่ละสีจะถูกจัดเป็นกลุ่มของพลังงานที่แบ่งเป็น 5 ธาตุเท่านั้น เนื่องจากชาวจีนนั้นเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นธาตุต่างๆทั้ง 5 ธาตุ (ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ) โดยแต่ละธาตุก็จะมีลักษณะของพลังงาน รูปทรงรูปร่าง วัตถุสสาร สีสรร ฯลฯ แตกต่าง โดยสีสรรต่างๆนั้นก็สามารถแจกแจงเป็น 5 ธาตุได้ ตามข้อมูลด้านล่างนี้ 


ข้อมูลแสดงการแบ่งสีต่างๆให้สอดคล้องกับธาตุ 

          ธาตุดิน ได้แก่ สีเหลือง,ส้ม,น้ำตาล,ครีม,อิฐ,สีแทน 
          ธาตุทอง ได้แก่ สีขาว , เงิน , ทอง, บรอนซ์ 
          ธาตุน้ำ ได้แก่ สีฟ้า , น้ำเงิน , ดำ, เทาเข้ม 
          ธาตุไม้ ได้แก่ สีเขียว (แก่และอ่อน) 
          ธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง , ม่วงแดง, ชมพู 

          ซึ่งหากอ้างอิงหลักการเกิดสีต่างๆที่มาจากแสงแล้ว ก็แสดงว่าพลังงานสีของธาตุทั้ง 5 (ธาตุดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ) นั้นก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงของพลังงานแสงในรูปคลื่นความยาวและความถี่ต่างกันนั้นเอง โดยวัตถุแต่ละชิ้นนั้นจะดูดกลืนแสงบางความถี่เข้าไปในตัววัตถุแต่จะกระจายพลังงานแสงบางความถี่ซึ่งพลังความที่กระจายออกมานี่แหละคือพลังงานของธาตุต่างๆได้ 

          ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์สีแดงนั้นก็จะมีพลังงานของธาตุทองหรือธาตุโลหะเนื่องจากส่วนประกอบวัตถุดิบหลักของรถยนต์ก็ทำมาจากโลหะ ดังนั้นรถยนต์จะแสดงพลังงานธาตุทองส่งผลต่อสิ่งรอบข้างได้ แต่รถยนต์นี้ก็ไม่ได้มีแต่พลังงานธาตุทองอย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากสีของวัตถุสีแดงนั้นเป็นสีของธาตุไฟ โดยรถยนต์นี้นั้นได้ดูดกลืนพลังแสงบางความถี่ไว้แต่กระจายแสงความถี่ที่เป็นพลังธาตุไฟออกนั้นเอง 

          จากตัวอย่างนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าวัตถุแต่ละอย่างนั้นสามารถแบ่งพลังงานของธาตุต่างๆได้จากสสารวัตถุธาตหลักของสิ่งของนั้น และสีของวัตถุนั้นได้นั้นเอง แต่ความเป็นจริงแล้ววัตถุต่างๆก็สามารถแบ่งเป็นธาตุต่างๆโดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น 1) สสารวัตถุธาตุของวัตถุนั้น 2) สีของวัตถุนั้น 3) รูปทรงของวัตถุนั้น 4) รูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุ และอาจมีปัจจัยอื่นๆในการแบ่งธาตุของวัตถุต่างๆได้อีก เพียงแต่สีนั้นเป็นสิ่งที่เลือกใช้ได้ง่ายต่อการแสดงพลังงานของธาตุต่างๆมากกว่าสิ่งอื่นๆนั้นเอง 

          ซึ่งในทางฮวงจุ้ยแล้วซินแสก็นิยมใช้สีแต่ละสีเป็นตัวแทนของพลังงานของธาตุต่างๆ (ธาตุดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ) ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือออกแบบสร้างสิ่งปลูกสร้างในแต่มุมหรือสัดส่วนของสถานที่ต่างๆ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสีในแต่ละส่วนของสิ่งปลูกสร้างนั้นก็ทำได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ รูปทรงของสิ่งปลูกสร้างในแต่ละจุด รวมถึงง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนวัสดุที่มีสสารเป็นวัตถุพลังธาตุต่างๆด้วยนั้นเอง เช่น ผนังอาคารนั้นเป็นคอนกรีตหากมองสสารของวัตถุแล้วคอนกรีตนั้นก็คือธาตุดิน แต่หากซินแสต้องการให้ผนังนี้มีพลังธาตุทองหรือธาตุโลหะแล้ว ซินแสจะนิยมทาสีผนังด้วยสีของธาตุทอง (สีเงิน สีทอง หรือสีขาว) แทนที่จะใช้โลหะจริงๆที่มีสสารเป็นธาตุทองมาตกแต่งผนังใหม่ 

          ซึ่งหลักการที่ซินแสเลือกใช้สีเพื่อสถานที่ต่างๆนั้นก็จะพิจารณาจากสีให้สอดคล้องกับพลังงานในแต่ละองศาทิศทางเพื่อไปกระตุ้นพลังงานที่ดีให้ดียิ่งขึ้น เช่น หากคำนวนองศาทิศทางแล้วทิศใต้มีปราณพลังธาตุไฟที่ดีก็ควรที่ใช้สีของธาตุไฟหรือสีของธาตุไม้บริเวณนั้น เนื่องจากสีธาตุไฟ (สีแดง ชมพู ม่วงแดง) เป็นสีพลังงานลักษณะเดียวกันกับปราณพลังงานธาตุไฟจึงส่งเสริมปราณพลังงานธาตุไฟให้มีพลังมากขึ้น ส่วนสีของธาตุไม้ซึ่งปกติแล้วธาตุไม้เป็นธาตุที่ก่อเกิดธาตุไฟให้มีกำลังมากขึ้นเหมือนไม้เป็นเชื้อเพลิงดังนั้นหากใช้สีของธาตุไม้ (สีเขียว) ก็จะยิ่งกระตุ้นพลังงานธาตุไฟให้กำลังมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการยกตัวอย่างนี้เป็นรายละเอียดคราวๆ นอกจากนี้ยังเลือกใช้สีลดทอนพลังที่ร้ายให้ร้ายน้อยลงในแต่ละองศาทิศทางได้อีกด้วย 

          ส่วนวีธีการเลือกใช้สีให้ถูกต้องกับบุคคลนั้นก็จะพิจารณาจากวิชาดวงจีน โดยดวงคนที่ต้องการธาตุน้ำก็ควรเลือกใช้สีฟ้า น้ำเงิน ดำ ดวงชอบธาตุไม้ก็เลือกใช้สีเขียวอ่อนหรือเข้ม ดวงชอบธาตุไฟก็ใช้สีแดง ชมพู ม่วงแดง ดวงชอบธาตุดินก็ใช้สีเหลือง น้ำตาล ส้ม ครีม และดวงชอบธาตุทองก็ให้ใช้สีขาว เงิน ทอง เป็นต้น แต่เนื่องจากการใช้สีเสริมดวงคนนั้นเป็นการเสริมเจาะจงเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้นจึงเหมาะกับสิ่งของส่วนบุคคล เช่น สีห้องนอนของแต่ละคน สีเครื่องประดับ สีรถยนต์ โดยเฉพาะสีของเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลแต่ละคนมากที่สุด โดยพลังของธาตุจากสีต่างๆจะสะท้อนออกจากเครื่องแต่งกายนั้นๆเข้าหาผู้สวมใส่ได้อย่างชัดเจนนั้นเอง 

          อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาใช้สีต่างๆให้ถูกต้องจริงจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจหลักการฮวงจุ้ยและดวงจีนทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้เลือกใช้สีที่เหมาะสมที่ถูกต้องสอดคล้องของหลักการของ 2 วิชาร่วมกันก็จะทำให้การเลือกใช้สีนั้นถูกต้องและให้คุณประโยชน์สูงสุด 


โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์

บทความที่เกี่ยวข้อง
แสงสีกับฮวงจุ้ย ... อ่านต่อ
แสงแดดกับฮวงจุ้ย ... อ่านต่อ
ทิศทางลมกับฮวงจุ้ย ... อ่านต่อ
ดูดวง / ฮวงจุ้ย
ทายนิสัย จากลายมือการเขียนตัวเลข ... BY : หมอเมท ... อ่านต่อ
คาถาทวงหนี้ คาถาอีกาวิดน้ำ ใช้สำหรับคนยืมเงินแล้วไม่คืนหรือของหาย ... อ่านต่อ
ตากระตุก ตาเขม่น ลางสังหรณ์ที่บ่งบอกเรื่องราวอะไร? ... อ่านต่อ
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.