หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของตนเอง

  

หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของตนเอง

           ดวงชะตาของบุคคล มีนส่วนสำคัญในนำมาพิจารณาเพื่อหาความสอดคล้องทางฮวงจุ้ยที่เรียกว่าการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย ดังวลีที่เราคุ้นเคยกันดีว่า รู้เขา รู้เรา  รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ผู้ที่สนใจจะใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยเพื่อนำพาความสำเร็จมาสู่ตนเองจึงจำเป็นจะต้องทราบก่อนว่าตนเอง มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหมายเลขอะไร  และเป็นคนฮวงจุ้ยตะวันตก หรือ ตะวันออก โดยทำตามขั้นตอนในการค้นหา  หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย  ของตนเองหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า กัวหมิง ดังนี้


หลักการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย

           ผู้ที่สนใจจะใช้วิชาฮวงจุ้ยในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองหรือช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบก็ คือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่านหรือบุคคลที่จะใช้วิชาฮวงจุ้ย ทั้งนี้เพราะวิชาฮวงจุ้ยประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญ 2 ส่วนคือ การดัดแปลง จัดวาง ปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับภูมิกำเนิดหรือพื้นดวงชะตาของท่าน และ การตกแต่งปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก

           ซึ่งในบทความตอนนี้จะแนะนำในการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย เพราะหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการนำผลการคำนวณที่ได้มาวิเคราะห์ดวงชะตา ความสอดคล้องกับตำแหน่งธาตุและทิศที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้เจริญรุ่งเรืองและทราบถึงตำแหน่งธาตุและทิศที่บั่นทอนดวงชะตาของท่านให้ตกต่ำทั้งนี้เพราะวิชาฮวงจุ้ยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟ้า ดิน และมนุษย์

           คำว่า ฟ้าในวิชาฮวงจุ้ยนั้นหมายถึง วันเวลาเดือนปีที่ท่านถือกำเนิด ชาติตระกูล ฐานะ ครอบครัวและความเป็นอยู่ หรือที่คนจีนโบราณมักเรียกว่า  ชะตาฟ้ากำหนด  เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสภาพแวดล้อมที่หลอมรวมดวงชะตาของเราได้ ทั้งนี้รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา

           ส่วนคำว่าดิน ในวิชาฮวงจุ้ย หมายถึง อาคารบ้านเรือน สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยซึ่งมีผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของเรา  เพราะมนุษย์ใช้อาคารบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย หรือ สรุปอย่างง่ายก็คือพลังของฮวงจุ้ยเคหสถานที่จะส่งผลเกื้อกูลต่อโชคชะตาและการดำเนินชีวิตของท่าน

           และคำว่า มนุษย์ ในวิชาฮวงจุ้ยหมายถึง พฤติกรรมและการกระทำของท่าน ในการเลือกและกำหนดวิถีทางในการดำเนินชีวิต

           สรุปความได้ว่า ส่วนที่เป็นชะตาฟ้ากำหนด  เราไม่อาจแก้ไขได้ แต่ในส่วนของดินและมนุษย์นั้นเราสามารถเลือกและกำหนดเองได้และที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของท่านมีส่วนสำคัญอย่างไร ในการนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดวางฮวงจุ้ยของท่าน

 

           การค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า กัวหมิง ของท่านทำได้โดยการคำนวณหาจาก วัน เดือน ปีเกิด ของท่าน ตามลำดับขั้นตอนดังนี้


           • นำปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด มาทำให้เป็น  ค.ศ. โดยการนำไปลบกับ 543 เช่น  ท่านเกิดปี พ.ศ. 2507 ทำให้เป็นปี ค.ศ. โดย    2507 – 543 = 1964
           • จากนั้นนำเลขทุกตัวของปี ค.ศ. ที่ได้มาบวกกัน คือ 1 + 9 + 6 + 4 = 20  และรวมให้เป็นเลขตัวเดียวคือ  2 + 0 = 2
           • ถ้าเป็น เจ้าของกั้วหมิงเป็นเพศ ชาย ให้นำเลขที่ได้ไป ลบกับ 11 เช่น 11 – 2 = 9    แต่ถ้าเจ้าของกั้วหมิงเป็นเพศ หญิง ให้นำเลขที่ได้ไปบวกกับ 4   เช่น  4 + 2  = 6


           ดังนั้นผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2507 เพศชาย มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย หมายเลข  9  และผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2507 เพศหญิงมีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย หมายเลข  6

           แต่ทั้งนี้การนำปี พ.ศ. ที่ท่านเกิดมาคำนวณหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยนั้น ต้องนำวันและเดือนที่ท่านเกิดมาร่วมพิจารณาด้วย เพราะตามหลัก หกสิบคู่ภูมิ (ลักจับกะจื้อ) หรือปฏิทิน สุริยะคติของจีน กำหนดวันเปลี่ยนศักราชเป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (ยกเว้นบางปีที่เป็นวันที่ 3 หรือ 5 กุมภาพันธ์ )  ฉะนั้น ท่านที่เกิดก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ให้นำเลข พ.ศ. ในปีที่ผ่านมาเป็นตัวพิจารณา เช่น  น.ส. อึ้งกิมกี่ เกิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ให้นำปีพ.ศ. 2533 มาใช้เป็นหลักในการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย  ดังนี้  2533 – 543 = 1990   จากนั้นนำ1 + 9 + 9 + 0 = 19   ทำให้เป็นเลขตัวเดียว 1 + 9 = 10  และ 1 + 0 = 1  เจ้าของหมายเลขกั้งหมิงเป็นเพศหญิง ให้บวกกับ 4 จะได้  1 + 4 = 5  ดังนั้น น.ส. อึ้งกิมกี่ มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหมายเลข 5

           จากหลักเกณฑ์ขั้นต้นก็หวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของท่านได้  หมายเลขนั้นจะความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของ ธาตุ และทิศ ตลอดจนความสัมพันธ์ของหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยกับหลักวิชาต่างๆ


ที่มา : บ้านกับฮวงจุ้ย.com

  

บทความที่เกี่ยวข้อง
รู้ทันฮวงจุ้ย รู้ทางแห่งความสุข ... อ่านต่อ
อ่านโหงวเฮ้งหนุ่มในฝัน ... อ่านต่อ
ตี่จู๋เอี๊ย..เทพเจ้าที่ดิน ... อ่านต่อ
ดูดวง / ฮวงจุ้ย
ทายนิสัย จากลายมือการเขียนตัวเลข ... BY : หมอเมท ... อ่านต่อ
คาถาทวงหนี้ คาถาอีกาวิดน้ำ ใช้สำหรับคนยืมเงินแล้วไม่คืนหรือของหาย ... อ่านต่อ
ตากระตุก ตาเขม่น ลางสังหรณ์ที่บ่งบอกเรื่องราวอะไร? ... อ่านต่อ
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.